İHALE İLANI


T.C.
YAHŞİHAN İLÇESİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından

1) Birliğin Adı: Yahşihan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

2) İhalenin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

2.1- İhalenin Adı: Yahşihan İlçesi Bedesten-Hisar Köyü arası 4 Km. 1.Kat Asfalt için Elekaltı Temel Malzeme ve A Tipi Mıcır Alımı İşi ihalesi.

2.2- Niteliği, Türü ve Miktarı: Açık ihale yöntemi ile

2.2.1- 5800m³ Elekaltı temel malzeme, temini, nakli ve figüresi,

2.2.2- 640 m³ A tipi mıcır temini, nakli, yıkanması ve figüresi

3) İşin Yapılacağı Yer: Malzemeler; Yahşihan İlçesi Bedesten -Hisar Köyü arasına, idarenin
göstereceği stok sahalarına teslim edilecektir.

4) İhale Konusu İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi: İşin süresi, yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş)takvim günüdür.

5) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:

5.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa
elektronik posta adresi.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları iletüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veyabu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
./..
5.4- Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11 inci ve 12 inci ve bu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 4.4 üncü maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu.5.6- İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen şekil ve şartları taşıyan ve teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat geçici teminat.

5.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.8- İhaleye iş ortaklığı olarak katılınması halinde İdari Şartnamenin iş ortaklığı ile ilgili maddelerinde istenilen belgeler.

5.9- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.10- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.10.1- İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde teklif bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 70'i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

5.10.1.1- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip olduğuna dair belge ile sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname eklenecektir.

5.10.1.2- Bu ihalede, temel malzeme, mıcır satışı ve nakli işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.11- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5.12- Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklarda, yukarıdaki belgelerin tamamı, ortaklık oranına
bakılmaksızın her ortak adına ayrı ayrı verilecektir.

5.13- İhaleye; alınacak malzemeler ile ilgili işletme ruhsatı sahibi olanlar veya işletme ruhsatı sahibi kişilerle anlaşmasını ibraz edenler katılacaktır. ihale konusu agreganın, asfalt mıcırı ve temel malzemesi olarak kullanılabileceğine dair Karayolları Genel Müdürlüğüne ait laboratuarlardan birisinden 2014 veya 2015 yılı içerisinde alınmış Agrega Elek Analizi raporu da ibraz etmeleri gerekmektedir.
./..
6) İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınacağı.

6.1- İhale dokümanı, Yahşihan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hükümet Konağı 1.Kat. - YAHŞİHAN adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (bin Tl) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7) İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı.

7.1- İhale Yeri: Yahşihan Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Yahşihan Hükümet Konağı, 2.Kat,
YAHŞİHAN

7.2- İhale Tarihi ve Saati: 08.12.2015 salı Günü Saat: 14.00

8) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği.

8.1- Teklifler, 08.12.2015 günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığı, Yahşihan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Hükümet Konağı 2.Kat. - YAHŞİHAN adresine verilecektir Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9) İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususlara İlanlarda Yer Verilemeyeceği.

9.1- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI