İ L A N

Yahşihan Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından :
Kırıkkale İl Özel İdaresi 2012 Performan Proğramın Kanalazasyon yapımı için 17000mt 200 mm. (SN8) Koruge Boru alımı işi

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Yahşihan Köylerine Hizmet Götürme Birliği- Yahşihan/KIRIKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası

:

(318) 3572626 / (318) 3572071

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İl Özel İdaresi 2012 Yılı Kanalizasyon Projeleri yapılması Kapsamında 17.000 metre 200 mm. Koruge Boru Alımı (SN8) İşi

b) Teslim [Yeri/Yerleri]

:

Kırıkkale İl Özel İdaresi İnşaat Anbarları Yahşihan/kırıkkale

c) Teslim [Tarihi/Tarihleri]

:

Şartnamede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer

:

Yahşihan Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Tarihi ve Saati

:

19/11/2012 Pazartesi günü saat: 14:00 de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

c) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

f) Şekli ve içeriği İhale Dokümanında gösterilen teklif mektubu,

g) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 11. ve 12. madde hükümlerini taşımadığına dair taahhütname,

h) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

ı) İstekli adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

5 - Yapım işi- Mal/malzemelerin, Teknik Şartnamelerde belirtilen özellik ve şartları taşımaları zorunludur.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde en avantajlı teklif belirlenecektir.

8- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a-İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler,

b-Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c-İş deneyim belgesi (teklifin %75'i oranında herhangi bir kamu kuruluşuna koruge boru, içme suyu borusu, drenaj borusu v.b)

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

9- İşin Başlama ve Bitiş Tarihi sözleşme tarihinden itibaren30 (otuz) gündür.

10- Teklifler ihale saatine kadar Yahşihan Köylerine Hizmet Götürme Birliği-Yahşihan/Kırıkkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - İhale dokümanı Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği (Yahşihan Kaymakamlığı) adresinde görülebilir ve aynı adresten 750,00.-TL. bedelle temin edilebilir.

13 - Teklifler, 19/11/2012 pazartesi günü saat 14:00'e kadar Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'na verilecektir.

İlan Olunur.